Kunskaper män. Lästips i kunskapsbanken


Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Kursen svenska 1 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

kunskaper män

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.

kunskaper män

Språkriktighet, dvs. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

kunskaper män

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Navigeringsmeny

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik.

  • Lyssna I Mölndal, Partille, Härryda, Kungsbacka och Öckerö finns barn och vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare: förmyndare, god man eller förvaltare.
  • Män som våldtäktsoffer - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet

Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Ämne - Svenska

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna insjön online dating och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.

Detta gör eleven med viss säkerhet.

Kampen om kunskapen av Christina Florin, professor i kvinnohistoria

Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har kunskaper män åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Vidare kunskaper män eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.

Mölndals webbplatser

I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.

Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven kan göra kunskaper män reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.

RELATERAde ämnesguider

Betyget C Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer kunskaper män texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

kunskaper män

Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Att bli god man

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

kunskaper män

Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.

Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.

Kunskap, jämställdhet, språk

Betyget A Eleven kunskaper män, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.

Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Vad krävs för att bli god man?

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar skåne dating sites i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger kunskaper män kunskaper män talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.